sk cz

nákupný košík

Kusov :0
Cena :0 EUR
obsah košíka

zákaznícka sekcia

Email:
Heslo:


 registrácia zákazníka
 zabudnuté heslo

návštevnosť

TOPlist

Obchodné podmienky


1. úvodní ustanovení
2. objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
3. cena a placení
4. dodací lhůta
5. záruka
6. odstoupení od kupní smlouvy
7. zasílání zboží do Slovenské republiky


8. Podmínky ochrany osobních údajů
9. závěrečná ustanovení


1.Úvodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.aranzovanikvetin.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).


Provozovatel obchodu:


RNDr. Kateřina Kuřinová
Nová Ves 111
588 51 Batelov
IČO 63442060


Výpis z živnostenského rejstříku vydal obecní živnostenský úřad Magistrátu města Jihlavy, č.j.ZUJI/3430/2008/HE/3


2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy


Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.aranzovanikvetin.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupující je povinen uvést správné registrační údaje a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.


Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. V případě nepřevzetí dobírkové zásilky má prodávající dle Občanského zákoníku právo na uhrazení vzniklých nákladů za odeslání zboží a manipulačního poplatku.


Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.


Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váha, rozměry a ostatní údaje obsažení na www stránkách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.


Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti atd.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Prodávající si vyhrazuje právo vyřídit objednávku pouze částečně v případě, že zboží není skladem, příp. bylo doprodáno nebo se výrazným způsobem zvýšila jeho cena. Prodávající má také právo odmítnout objednávku. Zboží z oddělení Prodaná aranžmá obsahuje zboží, které bylo v minulosti vytvořeno ve floristické dílně a není aktuálně k dispozici. Jeho dodání může být zamítnuto (např. z důvodů kapacitních, nedostatku materiálu apod).


3. Cena a placení


Nabídkové ceny uvedené na www stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající není plátcem DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen u vystaveného zboží. Kupní cena je považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.


 Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.


K ceně zboží je připočítána cena dopravy. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání. Dodání zboží se uskutečňuje jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.


Není - li dohodnuto jinak, rezervace zboží od konečného potvrzení objednávky do platby předem je 5 dnů. Po této době může být zboží vráceno zpět do prodeje.


4. Dodací lhůta


Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.


Jedná-li se o důležitou objednávku, může si kupující vyžádat od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné předat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá souhlas kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas,jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dnů odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.


Dodací lhůta je do 7 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a v případě jakýchkoli závad je neprodleně oznámit přepravci.V případě převzetí poškozené zásilky od přepravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Faktura (daňový doklad) je pak přiložena v označeném balíku.


5. Odstoupení od kupní smlouvy


Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do14dnů od převzetí.


Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě - nejlépe však obratem, aby nedošlo k zbytečnému odeslání zboží, pokud o něj kupující nemá zájem.


Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.


Platba za vrácené zboží bude prodávajícím nakupujícímu uhrazena až po přijetí vráceného zboží a jeho následné kontrole.


Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Vrácené zboží na dobírku nebude přijato.


Nakupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.


Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej do navrácené částky.


Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.


PODMÍNKY PRODEJE


Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – vrácení zboží do 14dnů od převzetí. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě - nejlépe však obratem, aby nedošlo k zbytečnému odeslání zboží, pokud o něj kupující nemá zájem. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Platba za vrácené zboží bude prodávajícím nakupujícímu uhrazena až po přijetí vráceného zboží a jeho následné kontrole. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Nakupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej do navrácené částky. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a závady, které se vyskytnou v záruční době).


Jakost při převzetí


Pokud má převzaté zboží nedostatky , jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům). Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce. V tomto případě musí přebírající na tuto vadu okamžitě upozornit přepravce a následně prodejce. Zboží je vždy odesíláno doporučeně - podrobnosti o způsobu přepravy jsou uvedeny před ukončením objednávky a je nutné, aby se nakupující ve svém zájmu s těmito podmínkami před uzavřením objednávky seznámil. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze -li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nárok u kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.


Zákonná práva z vad


Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době pokud nakupující dodržel níže uvedený návod k použití a plně se seznámil s vlastnosti materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno. Tyto vlastnosti jsou dané použitým materiálem. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


Prohlášení:


Potvrzením objednávky prodávající prohlašuje, že se seznámil s podmínkami, které by měl splňovat prodejce nabízející zboží přes internet. Zároveň prodávající prohlašuje, že ve svých podmínkách prodeje výše uvedeným splnil podmínku, že bude uvádět požadované informace a zároveň informace, které jsou v souladu s aktuálním zněním jednotlivých zákonů.


Potvrzením objednávky kupující bere na vědomí, že veškeré zboží je určeno výhradně k dekoračním účelům a že žádné zboží ani jeho část není určena ke konzumaci. Zároveň bere na vědomí, že veškeré drobné zboží je nutné chránit před dětmi, a to z důvodu jejich bezpečnosti.


6. Záruka


Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku.


V případě poškození zboží při přepravě je nutné řešit reklamaci s přepravcem a to ve lhůtě přepravcem stanovené!


V případě reklamace výrobní vady nás kontaktujte e-mailem na adresu kurinova@seznam.cz. Reklamované zboží zasílejte ve vyhovujícím obalu (nejlépe originálním) a vždy běžným balíkem. Bude-li reklamované zboží zasláno dobírkou, nebude tato zásilka přijata! Součástí reklamace musí být  doklad o koupi (kopie) a popis závady.


Prodávající se zavazuje informovat kupujícího do 5ti pracovních dnů od obdržení reklamace o oprávněnosti reklamace a o postupu vyřízení. V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30ti dnů od jejího doručení.Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení  podle zákonač. 634/1992 Sb, o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz


 


7. zasílání zboží do Slovenské republiky


Zasílání zboží do Slovenské republiky je možné za těchto podmínek: Po odeslání objednávky zákazník vyčká na email potvrzující úplnost objednávky  a následné sdělení fakturačních údajů - částky, čísla účtu a variabilního symbolu. Po uhrazení objednávky bude zásilka neprodleně předána k dopravě Českou poštou. Poštovné činí v současné době 220 Kč při přepravě Českou poštou nebo PPL. Balné se neúčtuje.  Faktura bude vystavena na částku v měně euro, přepočítávat se bude kompletní cena zásilky podle kurzu platného v den fakturace.


8.Podmínky ochrany osobních údajů


Podmínky ochrany osobních údajů


Tyto Podmínky ochrany osobních údajů popisují způsob, jakým zacházíme s osobními údaji našich zákazníků a návštěvníků stránek. Text je v souladu s aktuální legislativou a snažili jsme se jej napsat tak, aby byl pro každého čtenáře co


Hlavní zákony a nařízení, ze kterých text vychází, jsou  • zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

  • nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)


Pokud potřebujete získat ještě podrobnější informace o pravidlech, povinnostech a právech, kterými se řídíme, doporučujeme nahlédnout do těchto zákonů a nařízení.


1. Totožnost a kontaktní údaje správce


1.1 Správcem Vašich osobních údajů, dle čl. 4, odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”) je RNDr. Kateřina Kuřinová,  IČ 63442060, se sídlem Nová Ves 111, 58851 Batelov  („my“ nebo „správce“).


1.2 Kontaktní údaje správce jsou následující:


          - Adresa pro doručování: Nová Ves 111, 58851 Batelov


          - email: kurinova@seznam.cz


          - telefon: +420 608631223


1.3 Dle čl. 4 odst. 1 GDPR se osobními údaji rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („vy“ nebo „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů


2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.


2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


3. Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů


3.1 Zákonným důvody pro zpracování osobních údajů jsou nebo mohou být (uplatní se vždy podle Vaší konkrétní situace):


  3.1.1 Plnění smlouvy (nejčastěji vyřizování objednávky) mezi Vámi a správcem, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy, úkony bezprostředně s plněním smlouvy související a plnění práv a povinností ze smluvního vztahu přímo vyplývající. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (např. jméno v kombinaci s adresou a dalšími kontaktními údaji). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, protože bez nich není možné smlouvu uzavřít a tedy ani ze strany správce plnit.


3.1.1.1 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


3.1.2 Oprávněné zájmy správce, v souladu s GDPR, definované níže.


3.1.3 Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.


4. účely zpracování osobních údajů


4.1 Účely zpracování osobních údajů jsou nebo mohou být (vždy podle Vaší konkrétní situace):


  4.1.1. Splnění smlouvy uzavřené se zákazníkem, nejčastěji vyřízení objednávky, a zákonné povinnosti z plnění smlouvy vyplývající


  4.1.2 Marketingové činnosti, nejčastěji pak zasílání obchodních sdělení, v souladu se zákonnými důvody


  4.1.3 Přiměřené zjišťování spokojenosti s poskytnutým zbožím nebo službami


  4.1.4 Zveřejnění komentáře na webové stránce, je-li přímo uživatelem vložen komentář k nějaké stránce.


4.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


5. Oprávněné zájmy správce osobních údajů


5.1 Oprávněné zájmy správce ve vztahu ke zpracování osobních údajů jsou definovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm f) GDPR a s odst. 47 preambule GDPR


5.2 Mezi tyto oprávněné zájmy správce patří:


  5.2.1 Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a odst. 47 preambule GDPR,


  5.2.2 Dotazování zákazníků na jejich spokojenost s nákupem a poskytovanými službami


6. Další příjemci osobních údajů


6.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou zejména zasilatelské společnosti, případně jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.


6.2 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být také dodavatelé služeb, kteří provádějí činnosti související s provozem správce, například společnosti zajišťující programátorské služby, služby informačních technologií (např. databáze, ekonomický systém), účetní služby nebo marketingové služby. Správce prohlašuje, že v takových případech učinil a bude činit veškerá potřebná organizační a technická opatření pro náležitou ochranu osobních údajů v souladu s GDPR.


6.3 Správce zpracovává údaje v ČR, případně v jiných zemích EU. Ze zákonných důvodů (například objednávka s doručením mimo EU a nutné předání údajů místnímu dopravci) může dojít i ke zpracování i mimo EU. V rámci spolupráce s globálními subjekty může rovněž dojít ke zpracování údajů i mimo EU, avšak v takovém případě je takový subjekt vždy účastníkem Privacy Shield, zajišťující odpovídající úroveň ochrany.


7. Doba uložení osobních údajů


7.1 Jsou-li údaje zpracovávány ze zákonných důvodů, pak budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.


7.2 Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu, pak jsou zpracovávány nejdéle do té doby, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle pak 10 let od udělení souhlasu, nebo od poslední provedené objednávky (uplatní se možnost, která nastane později)


8. Práva subjektu údajů


8.1 Nemáte povinnost osobní údaje správci poskytnout. Pokud je však poskytnutí Vašich osobních údajů nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy (např. e-mail pro potvrzení objednávky, jméno a fyzická adresa pro doručení zboží, aj.) bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít (tj. není možné dokončit objednávku) či jí ze strany správce splnit.


8.2 V souladu s čl. 21 odst. 1 a 2 GDPR máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména pokud se zpracovávají pro účely přímého marketingu. Správce pak tyto osobní údaje již dále nezpracovává, pokud jej k tomu nenutí jiné zákonné důvody, které převažují na zájmy nebo právy subjektu údajů.


8.3 Dále máte, za podmínek stanovených v GDPR, právo:


  8.3.1 na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,


  8.3.2 na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,


  8.3.3 na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,


  8.3.4 na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,


  8.3.5 na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.


  8.3.6 na vznesení námitky proti zpracování dle čl. 21 GDPR,


V případě takových požadavků kontaktujte správce na výše uvedených kontaktních údajích.


8.4 Pokud byste se domníval/a, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno GDPR, máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.


9. Podmínky zabezpečení osobních údajů


9.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a jejich úložišť v elektronické i listinné podobě a že ke zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


10. Závěrečná ustanovení


10.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


10.2 S těmito podmínkami souhlasíte také v případě zaškrtnutí souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.


10.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. V případě materiálních změn Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, v případě že byla správci poskytnuta.


 


Datum poslední aktualizace: 12. 1. 2022


 


8. Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně expedičních a přepravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.


Prohlášení o ochraně osobních údajů


Prodávající se zavazuje, že svěřené osobní údaje použije jen pro komunikaci s kupujícím. Osobní data nebude provozovatel bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data ke komerční nabídce. Pro realizaci objednávky od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt.


Provozovatel si vyhrazuje právo provádět měření návštěvnosti svých internetových stránek.


 Copyright © 2024 Kateřina Kuřinová | tel.: 567 314 384, mob.: 608 631 223, email: kurinova@seznam.cz | Webdesign FOLDINA.cz